Algemene Voorwaarden IM Brand Consultant

Inhoud

 

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

Artikel 4. Uitvoering

Artikel 5. Inschakelen van derden

Artikel 6. Intellectuele eigendom en eigendomsrechten

Artikel 7. Gebruik en licentie van ontwerpen, huisstijlen, schrijven, foto’s, video’s en websites

Artikel 8. Betaling

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

Artikel 10. Hosting

Artikel 11. Wijzigingen en aanvullingen

Artikel 12. Annulering door de opdrachtgever

Artikel 13. Ontbinding

Artikel 14. Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

Artikel 15. Aansprakelijkheid opdrachtgever

Artikel 16. Overmacht

Artikel 17. Toepasselijk recht

Artikel 18. Geschillen

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden en in iedere verbintenis tussen IM Brand Consultant en derden verstaan wij onder:

1.1. Opdrachtnemer: IM Brand Consultant, gevestigd en kantoorhoudende te 6602 AT Wijchen aan de Sterrebosweg 27, KvK-nummer: 65096533;

1.2. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan IM Brand Consultant (hierna: Opdrachtnemer) de opdracht heeft verstrekt;

1.3. Overeenkomst: De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Opdrachtnemer;

1.4. Opdracht: Het door Opdrachtnemer in de opdrachtbevestiging vermelde werkzaamheden;

1.5. Derden: Iedere andere partij die alleen of in groepsverband door Opdrachtnemer is ingeschakeld tot het

leveren dan wel uitvoeren van de opdracht;

1.6. Opdrachtbevestiging: De door Opdrachtnemer opgestelde voorstel, waarin de gemaakt afspraken met

betrekking tot uitvoering, opzegging, prijzen, facturering, aansprakelijkheid en de toepasselijke algemene

voorwaarden worden weergegeven.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen, hetzij uit een overeenkomst,

hetzij uit de wet tussen Opdrachtnemer enerzijds en de opdrachtgever anderzijds. De door andere partijen

gehanteerde eigen voorwaarden zijn te allen tijde ondergeschikt aan de voorwaarden van Opdrachtnemer,

tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld in de opdrachtbevestiging.

2.2. Deze voorwaarden gelden tevens voor medewerkers, derden en hulppersonen die voor de opdracht zijn

ingeschakeld.

2.3. Afwijkende voorwaarden van Opdrachtnemer zijn uitsluitend van toepassing mits deze vermeld zijn in de

opdrachtbevestiging.

2.4. (afwijkende) Voorwaarden van opdrachtgever zijn eventueel en uitsluitend van toepassing mits deze

vermeld zijn in de opdrachtbevestiging dan wel uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd zijn door Opdrachtnemer.

2.5. Door het aangaan van welke andere verbintenis dan ook gaat de opdrachtgever akkoord met deze

Algemene Voorwaarden.

2.6. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer,

voor uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.7. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever en derden wordt

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.8. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen dan alsnog in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen, waarbij, indien mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

3.1. De offertes en aanbiedingen die door Opdrachtnemer worden gedaan, zijn vrijblijvend en herroepelijk.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, hebben offertes en aanbiedingen een geldigheidsduur van 30 (dertig)

dagen na dagtekening dan wel versturing. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een verandering in

de werkzaamheden. Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over deze wijzigingen.

Prijsopgaven zijn, tenzij nadrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW.

3.2. Mocht opdrachtgever akkoord zijn met de offerte of aanbieding, dan gaat de opdrachtgever automatisch akkoord met de opdrachtbevestiging die samen met de offerte of aanbieding is verstuurd. Mocht

Opdrachtnemer deze nog niet overhandigd hebben, dan zal hij dat zo spoedig mogelijk doen.

3.3. De opdrachten moeten door de opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Dit kan de opdrachtgever doen door middel van een handtekening te zetten onder de opdrachtbevestiging en deze bescheiden te retourneren naar de Opdrachtnemer. Indien er geen opdrachtbevestiging is ontvangen door Opdrachtnemer maar de opdrachtgever ermee instemt om de opdracht te starten dan zal de inhoud van de opdrachtbevestiging als overeengekomen gelden. De opdrachtgever dient alsnog de opdrachtbevestiging te ondertekenen of per e-mail te bevestigen.

3.4. Indien de opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder of tegelijkertijd aan een ander heeft verstrekt,

dient hij de Opdrachtnemer terstond, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te

stellen.

3.5. Indien de opdrachtgever een soortgelijke offerte reeds eerder of tegelijkertijd van een ander heeft opgevraagd, dient hij de Opdrachtnemer terstond, onder vermelding van de naam van de ander, hiervan op de hoogte te stellen.

3.6. Mocht opdrachtgever om adviezen verzoeken tijdens het intakegesprek, dan worden er kosten in rekening

gebracht voor het adviesgesprek. Een adviesgesprek kost € 175,00 exc. BTW. Mocht opdrachtgever om een

rapport verzoeken, dan worden de kosten verhoogd met € 200,00. De Opdrachtnemer zal –terstond- tijdens het

gesprek de opdrachtgever mededelen dat er advieskosten in rekening worden gebracht.

3.7. Vanaf het moment dat Opdrachtnemer met een bevestigde opdracht aan de slag gaat, zijn er mogelijk

wijzigings- of annuleringskosten, hetzij aanvulling van nieuwe, wijzigen of annuleren van bestaande producten/

diensten.

3.8. In de opdrachtbevestiging die partijen met elkaar zijn overeengekomen staat de informatie waarna de

overeenkomst tot stand is gekomen.

3.9. Elke betrokkene die als opdrachtgever kan worden aangeduid is hoofdelijk aansprakelijk voor alle

verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien.

3.10. De genoemde prijzen van samengestelde offertes of aanbiedingen dan wel de prijzen die zijn beschreven

in de opdrachtbevestigingen, welke zijn opgemaakt door Opdrachtnemer gelden uitsluitend indien deze

opdracht, aanbieding of offerte geheel geaccepteerd wordt. Opdrachtgever die een overeenkomst aangaat

accepteert prijswijzigingen, welke vermeld zijn in punt 3.7. Indien de opdrachtgever een gedeelte van de

opdracht akkoord geeft volgt een nieuwe offerte of opdrachtbevestiging, waarin prijswijzigingen mogelijk zijn.

Genoemde prijzen zijn uitsluitend voor de weergegeven punten in de offerte dan wel opdrachtbevestiging.

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4. Uitvoering

4.1. De opdrachtgever verstrekt voor of bij het sluiten van de overeenkomst, indien niet mogelijk zo spoedig

mogelijk daarna, alle gegevens, die nodig zijn om het traject of de samenwerking te starten voor een goede uitvoering van de overeengekomen diensten. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet (tijdig) aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Mocht de opdracht niet naar behoren worden uitgevoerd of gebrekkig zijn uitgevoerd omdat de opdrachtgever nalatig is geweest met het verstrekken van de benodigde gegevens/materialen, dan is het gebrek niet toe te wijten aan Opdrachtnemer.

4.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan

van door de opdrachtgever verstrekte onjuist en/of onvolledige gegevens/materialen, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

4.3. Opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht goed, zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren en de

belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen. Opdrachtnemer bepaalt in beginsel naar eigen

inzicht de wijze waarop hij de werkzaamheden uitvoert. Het staat de opdrachtgever weliswaar vrij om nadere

aanwijzingen te geven, doch Opdrachtnemer staat het vrij om te beoordelen of deze passen binnen de hem

aangegeven opdracht en binnen de wijze waarop hij als goed en zorgvuldig opdrachtnemer de opdracht wenst

uit te voeren.

4.4. Een door de Opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van een opdracht heeft een

indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Opdrachtnemer is, ook

bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de opdracht, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem

bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen een redelijke termijn uitblijft.

4.5. Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het

beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht

van Opdrachtnemer.

4.6. Mocht de opdracht in fasen worden uitgevoerd dan kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen

die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.7. Opdrachtgever onderzoekt na levering van de diensten zo spoedig mogelijk of de Opdrachtnemer de opdracht deugdelijk is nagekomen. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de Opdrachtnemer te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de opdracht volledig te hebben aanvaard.

4.8. Opdrachtnemer is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

 

Artikel 5. Inschakelen van derden

5.1. Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer enkel ontwikkeling, strategische en advieswerkzaamheden uitvoert. Resterende opdrachten besteedt Opdrachtnemer uit aan derden.

5.2. Indien Opdrachtnemer een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een

indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan Opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes aanvragen.

De genoemde prijzen van samengestelde offertes of aanbiedingen dan wel de prijzen die zijn beschreven in de

opdrachtbevestigingen die enige betrekking hebben op derden, welke zijn opgemaakt door Opdrachtnemer

gelden als indicatie. Opdrachtgever die een overeenkomst aangaat met Opdrachtnemer accepteert

prijswijzigingen.

5.3. Tenzij anders overeengekomen worden opdrachten aan derden door of namens de opdrachtgever

verstrekt. Conform de opdracht kan de Opdrachtnemer, voor rekening en risico van de opdrachtgever, als

gemachtigde optreden.

5.4. Alle opdrachten worden verstrekt voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij in de

opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.5. Indien bij de uitvoering van de opdracht de Opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke afspraak voor eigen

rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden

doorgegeven aan de opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van derden met

betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten ook gelden

jegens de opdrachtgever.

5.6. Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtgever voor eigen rekening en risico goederen of

diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever,

dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van derden met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze goederen of diensten gelden jegens de opdrachtgever.

5.7. Indien namens opdrachtgever of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5.8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 6. Intellectuele eigendom en eigendomsrechten

6.1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele

eigendom – waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht – toe aan Opdrachtnemer.

Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend

Opdrachtnemer daartoe bevoegd.

6.2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het

bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of

portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke

beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

6.3. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd om zijn naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen mag Opdrachtnemer namen van opdrachtgevers, projecten en tot stand gebrachte werken vermelden in brochures, mailings en overige reclame-uitingen ten behoeve van Opdrachtnemer.

6.4. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Opdrachtnemer tot stand

gebrachte rapporten, conceptboeken, strategische plannen en visualisaties en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van Opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

6.5. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

6.6. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor

andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

6.7. Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch Opdrachtnemer jegens elkaar een

bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

 

Artikel 7. Prijzen geleverde producten, honorarium verrichte werkzaamheden en bijkomende kosten.

7.1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen.

7.2. Naast het overeengekomen honorarium of prijzen voor de geleverde diensten komen ook de kosten, die door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in aanmerking. Hierbij kan gedacht worden aan reis-, administratie- en transportkosten en kosten van derden.

7.3. Indien Opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke

gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of

andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden betaald, op basis van de

gebruikelijk door Opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.

7.4. Indien Opdrachtnemer dat wenselijk acht, is hij gerechtigd om aan de opdrachtgever een redelijk voorschot

voor de nog te verrichten werkzaamheden te vragen. Opdrachtnemer is gerechtigd om de aanvang van zijn

werkzaamheden op te schorten totdat het voorschot is voldaan dan wel daarvoor voldoende zekerheid is

gesteld.

7.5. Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven ontstaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden.

Opdrachtnemer informeert de opdrachtgever zo spoedig mogelijk over eventuele meerkosten. Indien

Opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/

materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste opdracht of mededeling genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, dienen deze werkzaamheden apart te worden voldaan. Bovendien kan dit leiden tot opschorting van de werkzaamheden. Bijkomende werkzaamheden of aanvullende opdrachten worden apart en aanvullend in rekening gebracht.

7.6. Indien geen vaste prijs of honorarium wordt overeengekomen, zal de prijs of het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren of reeds voor derden uitgevoerde soortgelijke opdrachten.

Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.7. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening

gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

 

Artikel 8. Betaling

8.1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever het gefactureerde honorarium dan wel krachtens de opdracht verschuldigde bedragen binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur in Nederlandse valuta aan Opdrachtnemer te betalen, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.

8.2. Door het enkele verstrijken van deze termijn komt de opdrachtgever in verzuim, zonder dat ingebrekestelling door Opdrachtnemer is vereist.

8.3. Vanaf de vijftiende dag na factuurdatum is de opdrachtgever die geen natuurlijk persoon is en die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf bij wijze van schadevergoeding een boete en rente verschuldigd die gelijk is aan het percentage van de samengestelde wettelijke rente voor handelstransacties te vermeerderen met 3%, onverminderd de uitoefening van de overige rechten die Opdrachtnemer krachtens de wet of de overeenkomst van opdracht toekomt.

8.4. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om van de opdrachtgever te verlangen dat deze voldoende zekerheid stelt voor het nakomen van diens betalingsverplichtingen. Zolang de opdrachtgever de door Opdrachtnemer verzochte zekerheden niet heeft gesteld, is Opdrachtnemer gerecht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

8.5. Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigd bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente zulks een minimum van € 150,00.

8.6. Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht zijn eventuele honorarium maandelijks in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud

9.1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer, tenzij de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen hiervoor uit alle met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente).

9.2. De opdrachtgever is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd deze zaken, anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de zaken, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Het is de opdrachtgever voorts niet toegestaan om deze zaken te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze zaken niet op de opdrachtgever is overgegaan.

9.3. De opdrachtgever is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd zorgvuldig en als

herkenbaar eigendom van Opdrachtnemer te bewaren.

9.4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop

willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht

mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

9.5. De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

9.6. Opdrachtnemer is gerechtigd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de opdrachtgever aanwezig zijn, terug te nemen indien de opdrachtgever niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in de betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te verkeren. De opdrachtgever zal Opdrachtnemer te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn zaken ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Opdrachtnemer.

 

Artikel 10. Wijzigingen en aanvullingen

10.1. Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst wijzigingen noodzakelijk zijn is Opdrachtnemer gerechtigd deze wijzigingen of aanpassingen door te voeren zonder dat daarvoor toestemming van de opdrachtgever is vereist. Voor zover deze wijzigingen of aanpassingen meerwerk ten gevolge hebben zal dit geschieden voor rekening van de opdrachtgever en zal dit meerwerk apart worden gefactureerd. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

10.2. Wijzigingen op verzoek van de opdrachtgever zullen door Opdrachtnemer voor zover redelijkerwijs mogelijk worden uitgevoerd, mits deze wijzigingen tijdig schriftelijk aan Opdrachtnemer worden doorgegeven, uiterlijk veertien dagen voor leverdatum. Meerkosten zullen worden doorbelast aan de opdrachtgever. Wijzigingen zijn niet geaccepteerd indien Opdrachtnemer geen schriftelijke terugkoppeling heeft gegeven.

 

Artikel 12. Annulering door de opdrachtgever

12.1. Annulering van de opdracht door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden. Er is slechts sprake van een annulering wanneer deze door de opdrachtgever getekend is en in het bezit is van Opdrachtnemer. Bij uitstel of annulering door de opdrachtgever aan Opdracht zullen de volgende kosten worden berekend:

In het geval van annulering tot 1 week voor levering van de opdracht: 85% van het bedrag dat is

overeengekomen dan wel door Opdrachtnemer in rekening is gebracht.

In het geval van annulering tot 72 uur voor levering van de opdracht: 90% van het bedrag dat is

overeengekomen dan wel door Opdrachtnemer in rekening is gebracht.

In het geval van annulering tot 24 uur voor levering van de opdracht: 95% van het bedrag dat is

overeengekomen dan wel door Opdracht in rekening is gebracht.

In het geval van annulering op de dag der oplevering van de opdracht: 100% van het bedrag dat is

overeengekomen dan wel door Opdrachtnemer in rekening is gebracht.

12.2. Indien de opdrachtgever de opdracht uitstelt wordt dit gezien als een annulering tenzij in onderlinge overeenstemming met Opdrachtnemer een nieuwe leveringsdatum vastgesteld wordt waarop de opdracht doorgang kan vinden en er overeenstemming is bereikt ten aanzien van de eventuele gemaakte extra kosten.

12.3. Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de opdrachtgever niet

(langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde documenten te gebruiken en komt elke in het kader van de

opdracht aan de opdrachtgever verstrekte licentie te vervallen.

 

Artikel 13. Ontbinding

13.1. Zowel Opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of

gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of (voorlopige) surseance van de nadere partijen. Ingeval van faillissement van de opdrachtgever heeft Opdrachtnemer het recht het verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

13.2. In geval van ontbinding door de opdrachtgever wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van

de verplichtingen door Opdrachtnemer zullen de reeds geleverde prestaties en de daarmee samenhangende

betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de opdrachtgever bewijst dat

Opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Opdrachtnemer voor de ontbinding

heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft

verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd

en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

13.3. Indien de overeenkomst door Opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan Opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.

13.4. Ziekte en tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid van Opdrachtnemer, alsmede defecten en uitval van haar technische hulpmiddelen ontslaat Opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of leveringsplicht. De opdrachtgever kan dan geen aanspraak maken op vergoeding van kosten en schade. Opdrachtnemer zal ziekte en tijdelijke of permanente arbeidsongeschiktheid en uitval van defecten aan technische hulpmiddelen zo spoedig mogelijk melden aan de opdrachtgever. Indien deze situatie zich langer dan een maand voordoet, is de opdrachtgever gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, echter met de verplichting om het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht te vergoeden.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid Opdrachtnemer

14.1. Voor zover Opdrachtnemer bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan Opdrachtnemer op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Opdrachtnemer of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relaties met Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

14.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, hoe ook genaamd en door wie ook geleden, die

voortvloeit uit het tekort schieten van Opdrachtnemer of de door Opdrachtnemer ingeschakelde personen, in de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst van de opdracht.

14.3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe vermogensschade die voortvloeit uit het te kort schieten in de nakoming van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen, is beperkt tot een bedrag dat gelijk is in de overeengekomen opdrachtbevestiging dat Opdrachtnemer tot het moment van de tekortkoming aan opdrachtgever, in het kader van deze overeenkomst, c.q. vervolgovereenkomst of gemaakte kosten voor inschakeling van derden. Opdrachtnemer mag de verplichting tot vergoeding van de schade verrekenen met de niet betaalde declaraties en daaruit voortvloeiende rente en kosten. Voor hulppersonen die Opdrachtnemer op aanwijzing van de opdrachtgever heeft ingeschakeld, is Opdrachtnemer niet aansprakelijk.

14.4. Voor andere directe, indirecte en/of gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door de opdrachtgever geleden directe vermogensschade wordt door Opdrachtnemer geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens en voor zover de aansprakelijkheidsverzekering aanspraak op uitkering geeft.

14.5 De opdrachtgever is gehouden om binnen twee maanden nadat opdrachtgever een onjuistheid in de uitvoering van de opdracht en het al dan niet daaruit voortvloeiende schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijs had kunnen signaleren, daarvan mededeling te doen aan Opdrachtnemer. Indien deze mededeling niet of te laat wordt gedaan, is Opdrachtnemer op geen enkele wijze jegens opdrachtgever aansprakelijk. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om de door de opdrachtgever geleden schade ongedaan te maken op een wijze die past bij – en aansluit op de inhoud van de opdracht en de aard van de werkzaamheden.

14.6. De opdrachtgever is verplicht eventuele schade zo veel als mogelijk te beperken en is gehouden daartoe de nodige maatregelen te treffen.

14.7. De opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken die derden jegens Opdrachtnemer pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Opdrachtnemer van de opdracht.

14.8. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden kan worden onderschept. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke- of geheime informatie.

14.9. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

14.10. De inhoud van gegevensverspreiding en publicatie blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Opdrachtnemer wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Opdrachtnemer aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.

14.11. Al met al komen partijen overeen dat indien Opdrachtnemer voor de ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst bij opdrachtgever geleden schade aansprakelijk mocht zijn, dan deze aansprakelijkheid beperkt wordt tot maximaal het met de uitvoering van de overeenkomst aan de opdrachtgever in rekening is gebracht en betaald bedrag of het in deze door de verzekeringsmaatschappij van Opdrachtnemer uit te keren totaal.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid opdrachtgever

15.1. Voor zover de opdrachtgever en Opdrachtnemer in de opdrachtbevestiging of tijdens de uitvoering van de opdracht termijnen zijn overeengekomen waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden verricht, zijn deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zoals bij een opdracht voor bepaalde tijd, indicatief. Overschrijding daarvan zal nimmer een tekortkoming in de nakoming van de verplichting van Opdrachtnemer opleveren en derhalve de opdrachtgever niet het recht geven om schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

15.2. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van een jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.

15.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever. En alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.

15.4. Indien de opdrachtgever aan Opdrachtnemer materialen heeft verstrekt die benodigd zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, vrijwaart de opdrachtgever Opdrachtnemer van aanspraken van derden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voorspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) en Opdrachtnemer kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer daarvoor uitdrukkelijk.

15.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de opdrachtgever goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.

15.6. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het nalaten of het doen van de opdrachtgever. Mocht de opdrachtgever bescheiden overleggen aan Opdrachtnemer die tot derden behoren, dan draagt de opdrachtgever de verantwoordelijkheid van deze bescheiden. Mocht de uitvoering van de opdracht verhinderd of onmogelijk worden door deze stukken dan wel dat derden zich hiermee bemoeien, dan komen de vertragings- en vervangingskosten toe aan de opdrachtgever.

15.7. Opdrachtnemer drukt niet zelf maar regelt en begeleidt mogelijk het drukwerk. Hierbij is Opdrachtnemer op geen

enkele manier verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen of fouten in het drukwerk. De opdrachtgever gaat ermee akkoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. De verantwoordelijkheid van de correctheid van het drukwerk ligt altijd volledig bij de opdrachtgever. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.

 

Artikel 16. Overmacht

16.1. Indien Opdrachtnemer vanwege overmacht niet aan de verplichtingen jegens de opdrachtgever kan voldoen worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Onder overmacht wordt verstaan: Abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

16.2. Indien de overmachtstoestand drie maanden of langer heeft geduurd hebben beide partijen het recht om

de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

16.3. Opdrachtnemer heeft het recht te zorgen voor een behoorlijke vervangende prestatie indien een overeenkomst als gevolg van onvoorziene omstandigheden geheel of gedeeltelijk niet kan worden uitgevoerd. Opdrachtnemer is verplicht de opdrachtgever op de hoogte te stellen van dergelijke omstandigheden zodra deze bekend zijn.

16.4. Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht, zullen de

kosten die zijn gemaakt door Opdrachtnemer doorberekend worden eventueel met de vooruitbetaling door de opdrachtgever.

16.5. Beide partijen zullen elkaar te allen tijde zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen in het geval van een overmachtssituatie.

16.6. Indien de opdrachtgever nalatig is gebleken in het verstrekken van cruciale informatie met betrekking tot de verzorging van de opdracht is Opdrachtnemer gerechtigd de opdracht per direct te stoppen zonder geld restitutie.

16.7. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor hun rekening komt.

16.8. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 17. Toepasselijk recht

17.1. Op elke verbintenis tussen Opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

17.2. Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever en derden zijn alleen bindend wanneer zij niet in strijd zijn met de voorwaarden van Opdrachtnemer en Opdrachtnemer deze voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

17.3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

17.4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

 

Artikel 18. Geschillen

18.1. Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst

dan wel nadere verbintenissen en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst,

zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde

verrijkingen, zullen worden beslecht door de rechtbank van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer.

18.2. Partijen zullen een beroep op de rechter doen nadat zij zich buitengerechtelijk tot het uiterste hebben

ingespannen.

18.3. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meerdere artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden

verklaard, zullen overige bepalingen volledig van kracht blijven.